SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Vellinge Tennisklubb

Värdegrund och policies

Vellinge TK skall inrikta sig på att utveckla sina medlemmar positivt – i såväl fysiskt och psykiskt som i socialt och kulturellt avseende. Tennisen skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar, och för att ge glädje och gemenskap, att grundas i respekt och fair play.


Värdegrunder

TENNIS FÖR ALLA

som betyder allas rätt att få vara med, en tennis som är inkluderande och tillgänglig.

GEMENSKAP

som innebär klubbkänsla, tillåtande och uppmuntrande oavsett ålder, kön eller roll, samt med glädje och välmående.

RESPEKT

som innebär professionalism, engagemang och trygghet oavsett kön, läggning eller nationalitet.

RENT SPEL

som innebär ärlighet på och utanför banan. Arbete mot doping, droger, mobbing, trakasserier och våld, på och utanför banan. En klubb med god etik och moral.

 


Drogpolicy


Snus och tobak


Medlemmar under 18 år i Vellinge Tennisklubb är strängeligen förbjudna att i samband med vår föreningsverksamhet använda snus eller tobak.

Målet är att inte skapa nya snus-eller tobaksanvändare och att bevara våra ungdomars hälsa. Om snusning eller rökning upptäcks gör vi på följande sätt:

•Samtal med respektive ungdom, samt omedelbar kontakt med föräldrar.

•Utifrån dessa samtal bestämmer vi eventuella konsekvenser

Som ledare eller vuxen bör man föregå med gott exempel och avstå från att använda snus eller tobak i samband med ungdomarnas verksamhet.

 

Alkohol


Vi tillåter inte att våra medlemmarunder 18 år använder alkohol eller uppträder i berusat tillstånd vid VeTK:s aktiviteter eller där VeTK är representerat. Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi följande:

•Samtal med respektive ungdom, samt direktkontakt med förälder.

•Utifrån dessa samtal bestämmer vi eventuella konsekvenser

För ledare och vuxna gäller följande:

Ingen alkohol får användas under idrottsliga verksamheter i föreningen.

Alkohol får ej brukas i VeTK:s dresscode. Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi följande:

 • Enskilt samtal

 • Erbjuder hjälp och stöttning

 • Vid upprepade tillfällen av berusning vidtas särskilda åtgärder

 

Narkotika och dopningspreparat


Allt bruk av narkotika är förbjuden enligt svensk lag. All form av dopning är förbjuden enligt idrottens regler, dessutom är hantering av dopningspreparat och narkotika även förbjuden enligt svensk lag. Därför råder nolltoleransför narkotika och dopningspreparat inom VellingeTK. Om vi skulle misstänka att någon av våra medlemmar använt narkotika eller dopningspreparat gör vi följande:

 • Enskilt samtal med medlemmen

 • Kontakta föräldrarna om medlemmen är under 18 år

 • Kontakt med sociala myndigheter och polis

 • Utifrån dessa åtgärder bestämmer vi eventuella konsekvenser

 • Vid doping kontaktas Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp


Miljöpolicy


Vellinge TK:s miljöpolicy skall i enlighet med det som presenteras i ”Idrottens miljöhandbok” präglas av viljan att ta miljöhänsyn.

Arbetsområden för klubben att arbeta med:

 

 1. Källsortering och återvinning av returförpackningar, papper, glas och metall. Batterier, glödlampor, lysrör, färgrester mm som skall lämnas på närmaste miljöstation...

 2. Att sluta använda engångsmaterial som plastmuggar och plastbestick enligt styrelsebeslut den

 3. Att återanvända begagnad tennisutrustning, att tex göra allt för att bollarna och racketar skall leva så länge som möjligt. Tex ha en fritidsbank eller sportotek.

 4. Att resa på ett miljövänligt sätt vid alla resor till och från tennisträning, läger etc

 5. Att använda lokala leverantörer i den mån det är möjligt.

 6. Att använda miljövänliga kemikalier i kök och på toaletter.

 

Klubben skall enligt riksidrottsförbundets miljöpolicy skapa en grupp som arbetar med miljöfrågor för att tex föreslå förbättringar vad gäller elkonsumtion, pappersåtgång, etc. Riksidrottsförbundets krav har ett krav dör miljöcertifiering ”Grön idrott”. Miljöpolicyn skall uppdateras årligen.Riktlinjer för våra juniorer

Spelarna skall

 • komma väl uppvärmda och i tid till träningar och matcher (om skoltiderna tillåter)

 • visa stort intresse vid träningarna och göra sitt yttersta för att utföra alla träningsmoment efter bästa förmåga

 • lyssna på tränaren och följa dennes instruktioner

 • till träning och match alltid ha de redskap/material som föreskrivs (se nivåindelning)

 • vid träning och match bära vårdad klädsel, gärna klubbens dresscode och inte spela med bar överkropp, vare sig inom- eller utomhus

 • vara goda kamrater och stötta sina klubbkamrater både i med- och motgång

 • avstå från träning och tävling vid sjukdom eller skada

 • anmäla eventuell frånvaro vid träning till ansvarig tränare

 • vid långvarig sjukdom eller skada tag kontakt med träningsansvarig samt tänk på att lämna in sjukintyg från läkare om någon form av ersättning ska kunna erhållas.

 • uppvisa ett gott uppförande både på och utanför banan

 • respektera andra spelare, ledare, tränare och övriga medlemmar i VeTK

 • vid anmodan, delta i klubbens åtaganden gentemot sponsorer

 • vid anmodan, solidariskt bidra med ideellt arbete vid tävlingar och andra evenemang som VeTK arrangerar

 • vid tävlingsspel alltid representera VeTK, såvida ej särskild dispens utfärdats

 • vid uttagning, representera VeTK i seriespel och klubbmatcher

 • respektera domslut, domare och tävlingsledning

 • vid tanke på träning i annan klubb, informera träningsansvarig i förväg

 • ta del av och följa reglerna i följande dokument som återfinns på Förbundets hemsida; ”Spelarkoden” och i ”Regler vid spel utan domare” http://www.tennis.se/Forbundet/Regioner/SvenskTennisStockholm/Tavling/Atttavla/Tavlingsreglerochspelarkod/

 • Vara medlemmar i VeTK


Föräldrar - riktlinjer och regler


Föräldrarna skall:

 

•    respektera sitt barns målsättning och stötta barnet med ett allmänt visat intresse,

•    fokusera på alla glädjeämnen i barnets idrottande,

•    låta spelarna ta mycket ansvar själva för sitt tennisspel,

•    slå vakt om att de riktlinjer och regler som gäller för spelarna efterlevs,

•    avstå från att ge vare sig sitt barn eller andra elever instruktioner. Det är tränarens ansvar (tenniskunniga föräldrar är säkert kompetenta nog, men uppmanas informera tränaren så att motsägelsefulla instruktioner undviks),

•    vistas utanför banan när barnet tränar och tävlar,

•    respektera spelare, ledare, tränare och andra föräldrar,

•    vid tävlingar respektera spelare, domare och tävlingsledning,

•    betala fakturerade avgifter inom föreskriven tid,

•    solidariskt bidra till verksamheten med ideellt arbete,

•    vara goda representanter för VeTK:s Juniorträning,

•    ta del av och följa relevanta delar i följande dokument som finns tillgängliga på Förbundets hemsida:
Är du en bra tennisförälder?”,
Fair play för tennisföräldrar”,
Spelarkoden” och ”Regler vid spel utan domare” (samma dokument).


Antimobbingpolicy


Mobbning (även kränkande särbehandling) innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier av en eller flera individer inom en social grupp. Den som blir utsatt kommer i underläge och känner sig kränkt. De negativa handlingarna kan vara:

•Verbala i form av elaka ord, spridande av rykten.

•Fysiska i form av knuffar, slag, förstörda kläder och utrustning.

•Psykiska i form av utfrysning, såsom att någon inte får vara med eller att någon inte vill vara delaktig med någon annan, miner, suckar, fniss och skratt.

•E-mobbning i form av obehaglig e-post, sms och bildmeddelande. Målet inom VeTK, är att våra medlemmar, aktiva som passiva ska känna en glädje, känna sig uppskattade och trivas med att vara med på klubbens olika aktiviteter. ”Tennis för alla”, som också är klubbens motto, innebär att alla är välkomna till Vellinge Tennisklubb oberoende av religion, ålder, kön, sexuell läggning eller funktionshinder. Hos oss är alla lika mycket värda och allas åsikter och ställningstagande skall respekteras. Vi har en nolltolerans och tillåter alltså ingen som helst form av mobbning eller trakasserier vid Vellinge TKs aktiviteter eller där Vellinge TK är representerat.

Skulle mobbning eller trakasserier upptäckas gör vi följande:

•Enskilda samtal med berörda

•Omedelbar kontakt med föräldrarna

•Utifrån dessa samtal bestämmer vi om eventuella ytterligare åtgärder.


Arbetsmiljöpolicy

Vellinge Tennisklubb ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

 

 • Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialts om fysiskt.

 

På vår arbetsplats innebär det:

 • ·att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör,

 • ·att ledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö,

 • ·att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt,

 • ·att vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats,

 • ·att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder,

 • ·att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete,

 • ·att vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje medarbetare,

 • ·att vi genomför kollektiva skyddsåtgärder som passar alla i första hand men att vi också anpassar av krav och förutsättningar efter var och ens förmåga,

 • ·att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö


Resepolicy


Vellinge tennisklubb reser till och från matcher, sammandrag och turneringar. Det är därför naturligt att vår förening tar ett aktivt ansvar och verkar för en långsiktigt hållbar miljö och en ökad trafiksäkerhet genom att i god tid planera våra resor så att vi kan välja miljösmarta alternativ, då vi av kostnadsskäl alltid måste prioritera lägsta kostnad. Ingen milersättning utgår för de som väljer bilen till matcher. Det är styrelsens förhoppning att denna policy medverkar till att föräldrar, ungdomar och övriga i våra lag känner sig trygga under föreningens aktiviteter.


Ansvar

Föreningens styrelse har ansvaret för att alla ledare informeras om policyn. Sedan är det varje ledares uppgift att se till att man informerar föräldrar och lagen om policyn samt ansvar att den enskilda resan sker i enlighet med denna resepolicy. Omfattning Resor ska planeras och beställas i god tid för att reducera kostnaderna. Vid alla transporter skall i möjligaste mån de billigaste transporterna väljas. Vid persontransporter skall i första hand personbilar användas. Om detta inte är möjligt kan laget åka kollektivtrafik. Laget måste dock först ta kontakt med styrelsen för godkännande av kollektivtrafik i klubbens namn. Samåkning med andra lag inom eller utanför föreningen skall eftersträvas. Samåkning bör göras så att man fyller bilarna så mycket som möjligt. Vellinge TK har i princip inte behov av att använda flyg, men i särskilda undantagsfall ska flyg godkännas vid långa resor. I så fall skall flygresan godkännas i förväg av styrelsen.

Vid resor med egen bil gäller att;

 • ·svensk lagstiftning skall följas.

 • ·föraren skall ha god körvana av fordonet.

 • ·ledare skall innan avfärd kontrollera att alla passagerarna är licensierade så att de har en gällande försäkring.

 • ·det i varje fordon finns en fungerande mobiltelefon och aktuell telefonlista till föreningen,

 • ·deltagarförteckning ska medföras av ledarna.

 • ·resan ska planeras i god tid i förhållande till matchstart/motsvarandeJämställdhetspolicy


Vellinge tennisklubbs riktlinjer säger att jämställdhet ska råda i klubben mellan män och kvinnor, flickor och pojkar- En jämn fördelning skall skapas genom utbildning, kompetensutveckling och andra åtgärder som ger båda könen samma skyldigheter och möjligheter.

Klubben skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att man, kvinna, pojke eller flicka utsätts för trakasserier eller diskriminering pga sitt kön sin sexuella läggning, etniska tillhörighet eller religion.

Alla skall värderas lika med samma prioritering och deras erfarenheter och kunskaper skall ha samma påverkan.


Barnpolicy


Denna policy bygger på att Barnkonventionen from 1/1 2020 blir lag.

Bakgrund kring konventionen om barnets rättigheter som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Efter beslut i riksdagen i juni 1990 ratificerade Sverige, som ett av de första länderna i världen konventionen.

Här finns fem prioriterade punkter:

 • Idrotten skall vara inkluderande

 • Idrotten skall vara jämställd

 • Ha ett starkt ledarskap

 • Ha en ny syn på träning och tävling

 • samt att föreningen skall vara modern och engagerande samt transparant.

Barnens åsikter är lika viktiga som de vuxnas och därför måste vi lyssna. Klubben kan inte välja vissa delar av lagen, alla artiklar 1–42 gäller.

Grundprinciperna är dock

 • Artikel 2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras

 • Artikel 3 Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad

 • som bedöms vara barnets bästa.

 • Artikel 6 Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling

 • Artikel 12 Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Där barn är skall konventionen användas.

Vi skall Fråga, Lyssna och Agera

Klubben har en skyldighet att skapa en trygg idrottsmiljö fri från

 • Mobbing

 • Trakasserier

 • Sexuella övergrepp och sexuella trakasserier

 • Våld

För att försäkra oss om att alla våra ledare och tränare har samma kunskap om konventionen har styrelsen beslutat att utbilda sina tränare så att de förstår riskmiljöer och varför vissa barn kan fara illa. Klubben har skyldighet att följa upp om något hänt och ändra inför framtiden. Att ha en plan för vem som tar tag i vad, vid händelser i verksamheten.

Utbildningen mynnar ut i ett slutprov ’Grönt kort’. Vid slutförd utbildning kommer alla ledares utbildningsstatus att finnas på klubbens hemsida, för föräldrars och barnens trygghet.

Om klubben inte följer barnkonventionen kan resultatet bli att LOK-stöd, kommunstöd etc dras in

Klubben har skyldighet att ha ett

 • Värdegrundsarbete (hur vill vi vara mot varandra- detta är en värdegrund) som skall leda till att vår värdegrund inte bara är fina ord på ett papper.

 • Strategiskt jämställdhetsarbete, Riksidrottsförbundet säger att klubbarna snart måste ha en handlingsplan, hur vi skall hantera jämställdheten.

 • Nätverksarbete, utbilda tränare och ledare, följa upp och så börjar det om igenIntegritetspolicy


Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Vellinge TK (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen

 • Föreningsadministration

 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet

 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

 • Licenshantering

 • Ansökan om bidrag

 • Sammanställning av statistik och uppföljning

 • Utbildningar arrangerade av föreningen

 • Kontakt med medlem

 • Besök på vår hemsida

 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i Idrott Online via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter i Idrott Online via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas

 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

UPPDATERAD: 20 MAJ 2018 13:41 Skribent: Ulf Gustafsson
Epost: info@vellingetk.seKällor/Litteraturlista


Barnkonventionen och föreningsidrotten, Handbok för idrottsledare, Hedenborg, S & Norberg, J R (2019) UNICEF Sverige. Tredje upplagan.

Dataskyddsförordningen (GDPR),

Miljöhandboken, Peter Olsen (2004), Riksidrottsförbundet, Dolck & Lagrell AB

Tränarhandbok 2018 - 2019 Fair Play, Ansvarig utgivare Janne Immonen (2018) Brand Factory Kållered

Hur ska barn i Sverige få upprättelse när deras rättigheter kränkts? För och nackdelar med en ratificering av barnkonventionens tilläggsprotokoll om individuell klagorätt Kaldal, A, & Farkhooy, R. (2017) UNICEF för alla barn, Göteborgstryckeriet

Vad betyder det att barnkonventionen blir svensk lag. (2017) UNICEF Sverige

Riksidrottsstyrelsen. Anvisningar för barn och ungdomsidrott (2014) Riksidrottsförbundet

Lathund registerutdrag, utdrag ur belastningsregistret för SF (2019) Riksidrottsförbundet

Barnkonventionen en guide till idrottsföreningar och förbund (2019) Riksidrottsförbundet

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/17 Dataskyddsförordningen 16 april 2016 (GDPR) Lagens ändamål

Jämställdhetslag (1991:433) Svensk författningssamling 1991 ...https://www.riksdagen.se › jamstalldhetslag-1991433_sfs-1991-433

Arbetsmiljöhandbok


Försäkringar

Om olyckan skulle vara framme och ställa till livet är det lätt att undra över vad som gäller angående försäkringar.


Tävlingslicens


Bästa skyddet har Du som registrerat och skaffat Dig en tävlingslicens i Svenska Tennisförbundets tävlingsprogram Tävling Online. Fullständigt personnummer och registrerat medlemskap i tennisklubb i Idrottonline krävs för att licensförsäkringen ska vara giltig.

Här hittar Du info om vad som gäller för Dig med giltig tävlingslicens (Försäkringsbolag: Gjenside). Här hittar Du kontaktuppgifter och mer info.


Medlem i VeTK


För Dig som inte har tävlingslicens men som är medlem i Vellinge TK gäller Riksidrottsförbundets grundförsäkring (Försäkringsbolag Folksam).
Tel 0771 950 950.


Hemförsäkring


Mer eller mindre alla har en hemförsäkring och till den brukar det vara möjligt att koppla en tilläggsförsäkring för fritid. Här kan Du läsa mer om hemförsäkringar. Kolla med Ditt försäkringsbolag vad som gäller för Dig.


Skadeståndsförsäkring


Klubbens medlemskap i Arbetsgivaralliansen innebär att en VD- och styrelseansvarsförsäkring ingår i medlemskapet och ersätter personligtskadeståndsansvar för styrelse och ledande beslutsfattare. 


Olycksfallsförsäkring


Många har tecknat en separat olycksfallsförsäkring - kanske privat och/eller en gruppförsäkring via facket på arbetsplatsen. Här kan Du läsa mer om olycksfallsförsäkringar.

I och med att Vellinge TK är med i Arbetsgivaralliansen, så gäller att en olycksfallsförsäkring ingår i medlemsskapet och den omfattar volontärer och förtroendevalda som för en ringa eller ingen ersättning alls gör frivilliga insatser för medlemsorganisationer tillhörande Arbetsgivaralliansen.

Tänk på att om Du vid olycka behöver använda Din försäkring, så får Du bara använda en (1) - även om Du har tecknat flera olika.

Hoppas Du slipper utnyttja informationen på denna sida, men att den hjälpt Dig något - om olyckan nu ändå skulle vara framme... 
Våra sponsorer