SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Vellinge Tennisklubb

Stadgar för Vellinge Tennisklubb

STADGAR För Vellinge Tennisklubb,

stiftad den 27 april 1925.


Fastställda av Årsmötet

den 20 mars 2018

Reviderat årsmöte den 25 mars 2019

Reviderat årsmöte den 31 mars 2020

Reviderat årsmöte den 25 mars 2021

 

”IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING”

Definition

Mål och inriktning

1 Kap. Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

2 § Föreningens namn m.m.

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

4 §  Beslutande organ

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

6 § Firmateckning

7 § Stadgeändring

8 § Upplösning av föreningen

2 Kap. Föreningens medlemmar

1 § Medlemskap

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter

3 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet

4 § Ständig medlem, hedersmedlem

5 § Utträde

6 § Medlemsavgift

7 § Uteslutning m.m.

8 § Överklagande

9 § Medlemskapets upphörande

3 Kap. Styrelsen

1 § Sammansättning

2 § Styrelsens åliggande

3§ Kallelse, beslutförhet och omrösning

4 Kap. Revision

1 § Revisorer och revision

5 Kap. Möten

1 § Ordinarie möten

2 § Årsmöte, Tidpunkt och kallelse

3 § Förslag till ärenden att behandla av årsmötet

4 § Sammansättning och beslutsförhet

5 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte

6 § Årsmötet

7 § Valbarhet

8 § Extra årsmöte

9 § Rösträtt extra årsmöte

10 § Protokoll extra årsmöte

11 § Beslut, omröstning

12 § Ikraftträdande

13 § Ändrande av stadgar och upplösning av förening

6 Kap. Valberedning

1 § Sammansättning

2 § Åligganden

7 Kap. Stadgefrågor mm.

1§ Ytterligare stadgar

 

”IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING”Definition

 

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

 

Mål och inriktning

 

Idrotten (i detta fall tennis och padel) skall inriktas på att utveckla individen positivt (barn såväl som vuxen) i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende samt vara alkohol-, tobak- och drogfri. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar(oavsett kön, läggning eller ursprung), och för att ge glädje och gemenskap. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. Dessutom skall föreningen ta hänsyn till barnkonventionen och alla ledare skall vara utbildade i denna.

 

1 Kap. Allmänna bestämmelser

 

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål, inriktning, vision och värdegrund samt höja intresset med särskild inriktning på tennis. Tennis är, och skall vara, föreningens primära huvudverksamhet och fokus.

 

2 § Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är Vellinge tennisklubb (VeTK). Föreningens organisationsnummer är 847000-3883. 

Föreningen har sin hemort i Vellinge kommun.

 

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Tennisförbundet (SvTF) och är därmed också ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

Genom medlemskap i SvTF blir föreningen även medlem i Svensk Tennis syd. Föreningen har skyldighet att följa nämnda organisations stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dess idrottsorgan.

På begäran av RF eller SvTF är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

 

6 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av Styrelsen gemensamt eller, om Styrelsen så bestämmer, av en eller två särskilt utsedda personer, gemensamt eller var för sig.

 

7 § Stadgeändring

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

 

8 § Upplösning av föreningen

För upplösningen av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. I beslutet om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart skickas till SvTF.

 

2 Kap. Föreningens medlemmar

 

1 § Medlemskap

Alla som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift vilken fastställts av årsmötet.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intresse.

 

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

 • har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen, samt följa i 

1 Kap. 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av den ideella föreningen.

 

3 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlemmen sin förening. Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlemmens deltagande i tävling eller uppvisning. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också Svenska Tennisförbundet ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till SvTF får medlemmen delta endast om SvTF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

4 § Ständig medlem, hedersmedlem

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Till hedersmedlem kan väljas person, som gjort sig synnerligen förtjänt om föreningen eller på ett utmärkt sätt befrämjat dess syften. 

 

5 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses omedelbart ha lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalt föreskriven avgift till föreningen, bestämmer Styrelsen om avgiften skall betalas eller inte. Medlem som ej betalat årsavgift under två efterföljande år får anses ha begärt utträde ur föreningen.

 

6 § Medlemsavgift

Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet.

Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter.

 

7 § Uteslutning m.m.

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än:

 • att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen
 • motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål 
 • eller uppenbarligen skadat föreningens intresse. 

Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen. Uteslutning gäller tills vidare med en tidsbegränsning på 6 månader. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

 

Frågan om uteslutning eller varning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

 

8 § Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till vederbörande Specialförbund (SF) i detta fall Svenska tennisförbundet (SvTF). Enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

 

9 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blir slutligt avgjort.

 

3 Kap. Styrelsen

 

1 § Sammansättning

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet, för tid som anges i 5 kap 6 §, bland föreningens röstberättigade medlemmar. Styrelsen består av ordförande och 4-7 ledamöter, jämte 2 suppleanter.

 

Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

 

Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordförande in i ordförandes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande.

 

2 § Styrelsens åliggande

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Den skall – inom ramen för RF,  SvTF och deras stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intresse.

 

Det åligger Styrelsen särskilt att:

 • tillse att för föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler. 
 • verkställa av Årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel, samt tillsätta revisorerna räkenskaper enl. 4 kap. 1 § och förbereda årsmötet.

 

3§ Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträde och minst hälften av dem är närvarande och ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollssekreterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

4 Kap. Revision

 

1 § Revisorer och revision

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper. Årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.

 

Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

 

5 Kap. Möten

 

1 § Ordinarie möten

Med föreningen hålls styrelsemöte ca 10 gånger årligen.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.

 

2 § Årsmöte, Tidpunkt och kallelse

Årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse jämte dagordning för Årsmötet annonseras till medlemmarna senast 21 dagar före mötet. Vidare skall kallelse och förslag till föredragslista publiceras på föreningens hemsida samt genom anslag i klubblokalen el dyl.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

 

3 § Förslag till ärenden att behandla av årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

 

4 § Sammansättning och beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

 

5 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte

Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen, betalt medlemsavgiften för föregående år senast vid verksamhetsårets slut och under året fyller lägst 12 år samt hedersmedlem har rösträtt på mötet.

 • Rösträtten är personlig och kan ej överlåtas på annan.
 • Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
 • Medlem, som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt.

 

6 § Årsmötet

Vid Årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och ev. rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens och eventuellt sektionsstyrelsernas, verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Val av 
 1. föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 1 år
 2. halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år
 3. två suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
 4. två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. 
 5. tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande. 
 1. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeförändring eller upplösning av föreningen skall inlämnats senast 30 dagar, före mötet.
 2. Övriga frågor

 

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

 

7 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare kan ej väljas in i styrelse eller valberedning, ej heller som revisor eller justerare jämte suppleant. I val om revisorer får inte Styrelsens ledamöter och ej heller sektionsstyrelsens ledamöter delta.

 

8 § Extra årsmöte

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättiga medlemmar. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte till möte, får den som krävt mötet kalla till detta.

 

Kallelse jämte dagordning för extra möte annonseras senast 7 dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid på föreningens hemsida samt genom anslag i klubblokalen el dyl. Vid detta extramöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

 

9 § Rösträtt extra årsmöte

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 5 Kap. 3-4 §§.

 

10 § Protokoll extra årsmöte

Protokoll fört vid föreningens årsmöte, samt protokoll från extra möte enligt 5 Kap. 8 § skall justeras och anslås på föreningens anslagstavla i klubbhuset inom en månad från mötesdagen.

 

11 § Beslut, omröstning 

Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs (votering).

 

Med undantag för de i denne § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstningen sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte det avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslutet bekräftas med klubbslag.

 

12 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inget annat meddelas.

 

13 § Ändrande av stadgar och upplösning av förening

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet.

 

6 Kap. Valberedning

 

1 § Sammansättning

Valberedningen skall bestå av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade. Valberedningen skall bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen skall sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

2 § Åligganden

Valberedningen skall bereda valen inför kommande årsmöte, och skall i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen skall senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater. Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det valnomineringen avser. De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

 

7 Kap. Stadgefrågor mm.

 

1§ Ytterligare stadgar

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmar.

STADGAR

 

För Vellinge Tennisklubb,

stiftad den 27 april 1925.


Fastställda av Årsmötet

den 20 mars 2018

Reviderat årsmöte den 25 mars 2019

Reviderat årsmöte den 31 mars 2020

Reviderat årsmöte den 25 mars 2021

”IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING” 3

Definition 3

Mål och inriktning 3

1 Kap. Allmänna bestämmelser 3

1 § Ändamål 3

2 § Föreningens namn m.m. 3

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m. 3

4 §  Beslutande organ 3

5 § Verksamhets- och räkenskapsår 4

6 § Firmateckning 4

7 § Stadgeändring 4

8 § Upplösning av föreningen 4

2 Kap. Föreningens medlemmar 4

1 § Medlemskap 4

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter 4

3 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet 5

4 § Ständig medlem, hedersmedlem 5

5 § Utträde 5

6 § Medlemsavgift 5

7 § Uteslutning m.m. 5

8 § Överklagande 5

9 § Medlemskapets upphörande 6

3 Kap. Styrelsen 6

1 § Sammansättning 6

2 § Styrelsens åliggande 6

3§ Kallelse, beslutförhet och omrösning 6

4 Kap. Revision 7

1 § Revisorer och revision 7

5 Kap. Möten 7

1 § Ordinarie möten 7

2 § Årsmöte, Tidpunkt och kallelse 7

3 § Förslag till ärenden att behandla av årsmötet 7

4 § Sammansättning och beslutsförhet 7

5 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte 7

6 § Årsmötet 7

7 § Valbarhet 8

8 § Extra årsmöte 8

9 § Rösträtt extra årsmöte 8

10 § Protokoll extra årsmöte 8

11 § Beslut, omröstning 8

12 § Ikraftträdande 9

13 § Ändrande av stadgar och upplösning av förening 9

6 Kap. Valberedning 9

1 § Sammansättning 9

2 § Åligganden 9

7 Kap. Stadgefrågor mm. 9

1§ Ytterligare stadgar 9

 

”IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING”Definition

 

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

 

Mål och inriktning

 

Idrotten (i detta fall tennis och padel) skall inriktas på att utveckla individen positivt (barn såväl som vuxen) i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende samt vara alkohol-, tobak- och drogfri. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar(oavsett kön, läggning eller ursprung), och för att ge glädje och gemenskap. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. Dessutom skall föreningen ta hänsyn till barnkonventionen och alla ledare skall vara utbildade i denna.

 

1 Kap. Allmänna bestämmelser

 

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål, inriktning, vision och värdegrund samt höja intresset med särskild inriktning på tennis. Tennis är, och skall vara, föreningens primära huvudverksamhet och fokus.

 

2 § Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är Vellinge tennisklubb (VeTK). Föreningens organisationsnummer är 847000-3883. 

Föreningen har sin hemort i Vellinge kommun.

 

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Tennisförbundet (SvTF) och är därmed också ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

Genom medlemskap i SvTF blir föreningen även medlem i Svensk Tennis syd. Föreningen har skyldighet att följa nämnda organisations stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dess idrottsorgan.

På begäran av RF eller SvTF är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

 

6 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av Styrelsen gemensamt eller, om Styrelsen så bestämmer, av en eller två särskilt utsedda personer, gemensamt eller var för sig.

 

7 § Stadgeändring

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

 

8 § Upplösning av föreningen

För upplösningen av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. I beslutet om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart skickas till SvTF.

 

2 Kap. Föreningens medlemmar

 

1 § Medlemskap

Alla som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift vilken fastställts av årsmötet.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intresse.

 

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

 • har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen, samt följa i 

1 Kap. 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av den ideella föreningen.

 

3 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlemmen sin förening. Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlemmens deltagande i tävling eller uppvisning. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också Svenska Tennisförbundet ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till SvTF får medlemmen delta endast om SvTF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

4 § Ständig medlem, hedersmedlem

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Till hedersmedlem kan väljas person, som gjort sig synnerligen förtjänt om föreningen eller på ett utmärkt sätt befrämjat dess syften. 

 

5 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses omedelbart ha lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalt föreskriven avgift till föreningen, bestämmer Styrelsen om avgiften skall betalas eller inte. Medlem som ej betalat årsavgift under två efterföljande år får anses ha begärt utträde ur föreningen.

 

6 § Medlemsavgift

Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet.

Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter.

 

7 § Uteslutning m.m.

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än:

 • att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen
 • motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål 
 • eller uppenbarligen skadat föreningens intresse. 

Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen. Uteslutning gäller tills vidare med en tidsbegränsning på 6 månader. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

 

Frågan om uteslutning eller varning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

 

8 § Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till vederbörande Specialförbund (SF) i detta fall Svenska tennisförbundet (SvTF). Enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

 

9 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blir slutligt avgjort.

 

3 Kap. Styrelsen

 

1 § Sammansättning

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet, för tid som anges i 5 kap 6 §, bland föreningens röstberättigade medlemmar. Styrelsen består av ordförande och 4-7 ledamöter, jämte 2 suppleanter.

 

Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

 

Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordförande in i ordförandes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande.

 

2 § Styrelsens åliggande

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Den skall – inom ramen för RF,  SvTF och deras stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intresse.

 

Det åligger Styrelsen särskilt att:

 • tillse att för föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler. 
 • verkställa av Årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel, samt tillsätta revisorerna räkenskaper enl. 4 kap. 1 § och förbereda årsmötet.

 

3§ Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträde och minst hälften av dem är närvarande och ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollssekreterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

4 Kap. Revision

 

1 § Revisorer och revision

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper. Årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.

 

Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

 

5 Kap. Möten

 

1 § Ordinarie möten

Med föreningen hålls styrelsemöte ca 10 gånger årligen.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.

 

2 § Årsmöte, Tidpunkt och kallelse

Årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse jämte dagordning för Årsmötet annonseras till medlemmarna senast 21 dagar före mötet. Vidare skall kallelse och förslag till föredragslista publiceras på föreningens hemsida samt genom anslag i klubblokalen el dyl.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

 

3 § Förslag till ärenden att behandla av årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

 

4 § Sammansättning och beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

 

5 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte

Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen, betalt medlemsavgiften för föregående år senast vid verksamhetsårets slut och under året fyller lägst 12 år samt hedersmedlem har rösträtt på mötet.

 • Rösträtten är personlig och kan ej överlåtas på annan.
 • Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
 • Medlem, som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt.

 

6 § Årsmötet

Vid Årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och ev. rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens och eventuellt sektionsstyrelsernas, verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Val av 
 1. föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 1 år
 2. halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år
 3. två suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
 4. två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. 
 5. tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande. 
 1. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeförändring eller upplösning av föreningen skall inlämnats senast 30 dagar, före mötet.
 2. Övriga frågor

 

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

 

7 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare kan ej väljas in i styrelse eller valberedning, ej heller som revisor eller justerare jämte suppleant. I val om revisorer får inte Styrelsens ledamöter och ej heller sektionsstyrelsens ledamöter delta.

 

8 § Extra årsmöte

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättiga medlemmar. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte till möte, får den som krävt mötet kalla till detta.

 

Kallelse jämte dagordning för extra möte annonseras senast 7 dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid på föreningens hemsida samt genom anslag i klubblokalen el dyl. Vid detta extramöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

 

9 § Rösträtt extra årsmöte

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 5 Kap. 3-4 §§.

 

10 § Protokoll extra årsmöte

Protokoll fört vid föreningens årsmöte, samt protokoll från extra möte enligt 5 Kap. 8 § skall justeras och anslås på föreningens anslagstavla i klubbhuset inom en månad från mötesdagen.

 

11 § Beslut, omröstning 

Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs (votering).

 

Med undantag för de i denne § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstningen sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte det avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslutet bekräftas med klubbslag.

 

12 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inget annat meddelas.

 

13 § Ändrande av stadgar och upplösning av förening

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet.

 

6 Kap. Valberedning

 

1 § Sammansättning

Valberedningen skall bestå av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade. Valberedningen skall bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen skall sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

2 § Åligganden

Valberedningen skall bereda valen inför kommande årsmöte, och skall i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen skall senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater. Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det valnomineringen avser. De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

 

7 Kap. Stadgefrågor mm.

 

1§ Ytterligare stadgar

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmar.

 
Våra sponsorer